כללים להגשת משרה

בשביל לתת הזדמנות שווה לכלל הסטודנטים להעביר תרגולים בפקולטה, לפני שאתם מגישים מועמדות למכרז הבא, אנא עברו על רשימת התנאים להגשת מועמדות.

אדגיש כי כל מי שלא יעמוד באחד התנאים הבאים יפסל מהמכרז.

מכרזים – כללי:

1. יש להגיש קורות חיים בפורמט PDF עד תאריך היעד המצוין במכרז.

2. אנא ודאו שקיבלתם אישור במייל על הגשת מועמדות, במידה ולא קיבלתם אנא שלחו מייל בנושא לרמ”ד תעסוקה. לא יתקבלו בקשות להגשת קו”ח לאחר תאריך היעד.

3. לשם ההגינות והיושרה, אין לקיים שום שיח עם אחראי המכרז לפני הראיונות.

 

מכרזי מתרגלים:

על פי הנחיות דיקן הפקולטה, היקפי המשרות של הסטודנטים בפקולטה יוגבלו עד 50% בכל סמסטר. כל זאת בתנאי שהוראה זו עומדת בהסכמי השכר לגבי הסגל האקדמי הזוטר ואינה מהווה הפרתם. במקרים חריגים, בהתאם לבקשות אישיות ומנומקות מרכזי הקורסים ולאחר התחייבות הסטודנט לגבי מזעור היעדרויותיו מהלימודים אליהם הוא מחויב, ניתן יהיה לאשר חריגה מעבר ל-50% משרה (באישור מנהל בית הספר בו לומד הסטודנט).

 

מכרזי אסר”ן:

* הנוהל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

נכתב על ידי חברי ועדת ביקורת לשנת 2016-2017: נועם כהן, נטע קוטר ואיציק בר-אור.

עודכן על סמך הצבעה של האסיפה הכללית בשנת 2019

1. הגדרות:

בנוהל זה יהיה לביטויים הבאים הפירוש הרשום לצידם , דהיינו:

– “הפקולטה”: הפקולטה למדעי הבריאות של אוניברסיטת בן-גוריון.

– “חברי המועצה”: הוועד המנהל של האגודה. נציגי המחלקות.

– “היו”ר”: המנהל הכללי של האגודה.

– “הסיו”ר”: סגן המנהל הכללי של האגודה.

– “מזכ”ל המועצה”: יו”ר הוועד המנהל של האגודה.

– “הנהלת אסר”ן”: יו”ר, סיו”ר וראשי המדורים של האגודה.

– “ועדת הכספים”: חברי מועצה שנבחרו לשמש בוועדה זו.

– “הסטודנטים”: כלל הסטודנטים החברים באגודה (האסיפה הכללית).

– “מכרז סגור”: מכרז שבו הפנייה להזמנת הצעות – נעשית למציעים מסויימים בלבד.

– “מכרז בעלי תפקידים”: מכרז בו הנבחרים מועסקים באסר”ן.

– “קול קורא”: מסמך הפונה לציבור המועמדים, במטרה ליידע אותם על פתיחת מכרז.

– “ספק”: ספק טובין, מבצע עבודה או נותן שירותים.

– “שנת תקציב”: שנת תקציב אקדמאית, שתחילתה בראשון באוקטובר של שנה פלונית וסופה בשלושים בספטמבר של השנה שלאחריה.

2. מעמד הנוהל:

– בכל סתירה בין הנוהל לבין תקנון האגודה – תקנון האגודה הוא הקובע.

– שינוי הנוהל ייעשה על-ידי המועצה ברוב רגיל, ויפורסם לסטודנטים בישיבת האסיפה הכללית העוקבת לישיבת המועצה בה שונה הנוהל. השינוי ייכנס לתוקף מרגע אישור המועצה. כמו כן- יפורסם במדיות השונות.

– בנוהל מפורטים תחת סעיף: “תיאור התפקיד” – החובות המהותיות של התפקיד, אותן ניתן לשנות רק באופן רשמי בהתאם להגדרת “שינוי הנוהל” בסעיף 2.2. שאר החובות, אופן ביצוע התפקיד, היקף משרה ושכר יוגדרו על-ידי מי שמוגדר תחת הסעיף “אחריות ישירה”.

– בנוהל מפורטים תחת הסעיף: “דרישות התפקיד” – התנאים המהותיים לביצוע התפקיד, אותם ניתן לשנות רק באופן רשמי בהתאם להגדרת “שינוי הנוהל” בסעיף 2.ב. שאר הדרישות יוגדרו על ידי מי שמוגדר תחת הסעיף “אחריות ישירה”.

3. נוהל מכרז בעלי תפקידים:

א) רוח הנוהל היא שסטודנטים חברי אסר”ן – הם אלו שיאיישו תפקידים באסר”ן.

ב) מכרזים שאינם בעלי זיקה למקצועות מדעי-הבריאות, יהיו פתוחים לכלל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן גוריון; אלא אם כן רשום אחרת תחת דרישות לתפקיד ספציפי.

 1. – ההחלטה אם לפתוח את תפקיד לכלל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה היא החלטה של הנהלת אסר”ן, ברב רגיל.

ג) קול קורא יפורסם באתר התעסוקה של אסר”ן.

 1. 1. המכרזים יפורסמו באמצעות אתר האינטרנט של אסר”ן, ומשרות השייכות לאסר”ן- יפורסמו גם באמצעות אתר הפייסבוק של אסר”ן. יש לשתף פעולה עם רמ”ד הסברה, על מנת ליצור הודעת פרסום אטרקטיבית.
 2. 2. קול קורא יכלול את תיאור התפקיד, דרישות התפקיד, שכר, תום הגשת המועמדות, פרטי יצירת קשר עם בעל אחריות הישירה לתפקיד לקבלת פרטים נוספים על התפקיד ותאריכים צפויים לקיום המכרז. במקרים בהם לא ניתן לספק שעות/ תאריכים/ שכר מדויקים – תפורסם הערכה או יפורסם השכר ששולם בשנה הקודמת לתפקיד דומה, ויודגש במכרז כי מדובר בהערכה והסיבה לאי-מסירת הפרטים המדויקים בנוגע לשכר.
 3. 3. יש להימנע ככל הניתן מפרסום מכרז ללא פרטים מלאים של היקף המשרה והשכר!

ד) קול קורא יפורסם לכל הפחות למשך 10 ימים.

 1. – ניתן במקרים חריגים, ע”פ אישור הנהלת אסר”ן ברב רגיל, לקצר את זמן פרסום קול קורא עד לחמישה ימי עבודה.

ה) פרטיהם האישיים של המועמדים יישארו חסויים, עד לביצוע המכרז. וועדת ביקורת, רמ”ד תעסוקה ומשרד יו”ר אסר”ן הם היחידים שחשופים לפרטי המועמדים, כאשר המכרז עדיין פתוח להגשת מועמדות.

ו) בסיום המכרז, יש לפרסם את תוצאות הזוכים באתר.

ז) המכרזים יבוצעו בשעות בהן לכמה שיותר מועמדים אין לימודים, על מנת למנוע מצב בו המועמדים צריכים לבחור בין הלימודים ובין המועמדות למכרז.

ח) וועדת ביקורת רשאית, על-פי שיקול דעתה, לפסול מכרז, אם תמצא כי רמ”ד תעסוקה וצוות אסר”ן קבעו את הראיונות במועד לא-סביר.

ט) במידה ושונה תאריך הראיונות מהתאריך המקורי שפורסם, רמ”ד תעסוקה אחראי להודיע מראש למועמדים על שינוי הראיונות לפחות כ-3 ימי עבודה מראש. רמ”ד תעסוקה יוודא הגעה לראיונות ע”י שליחת מייל מקדים. למייל המקדים יינתנו 24 שעות למענה ע”י המועמד. מועמד שלא ישיב למייל עד מועד זה-יחשב חוסר המענה כהסרת המועמדות והמועמד לא ישובץ לראיונות.

י) רמ”ד תעסוקה מחויב להגיע לישיבת המועצה הראשונה לסמסטר אביב ולפרוס מולה את הלו”ז לכל תקופת המכרזים ולוודא היענות נציגים.

יא) התנהלות מכרז בעלי תפקידים:

 1. 1. בתחילת המכרז, הסבר על התפקיד על ידי יו”ר המכרז.
 2. 2. גילוי נאות – ועדת ביקורת אחראית לערוך סבב שבו כל בעלי זכות ההצבעה, מספקים גילוי נאות על כל המועמדים.
 3. 3. ועדת ביקורת רשאית לפסול את הזכאות להצבעה במכרז בהתאם לשיקול דעתה, מלבד המקרים הבאים – שבהם הפסילה היא מוחלטת:
 1. – במקרה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
 2. – במקרה של בן-זוג (ידוע בציבור/נישואין).
 1. 4. במקרה וועדת ביקורת פסלה את זכאותו של בעל זכות הצבעה, הוא רשאי להישאר במכרז ומתוקף כך, יכול לשאול שאלות ולהביע את דעתו בשלב הדיון.
 2. 5. לכלל הנהלים שצויינו לעיל, רמ”ד תעסוקה מחוייב להשאיר 15 דקות בתחילת כל מכרז.
 3. 6. יו”ר המכרז מזמן כל אחד מהמועמדים בתורו ומחויב להציג בפניו את כל בעלי זכות הבחירה שיושבים במכרז.
 4. 7. ועדת ביקורת אחראית לכך שבו לכל מועמד מוקצב זמן שווה להצגה עצמית, שאלות בעלי זכות הבחירה וסיכום של המועמד. ועדת ביקורת מתחייבת כי היא או יו”ר המכרז יתריעו בפני המועמד על הזמנים במהלך המכרז.
 5. 8. בסוף כל ראיונות המועמדים ייערך דיון שינוהל על ידי יו”ר המכרז, ובסופו תיערך הצבעה אנונימית (בפתקים שמוגשים לוועדת ביקורת).
 6. 9. אחריות יו”ר המכרז לעדכן את רמ”ד תעסוקה לגבי הזוכה במכרז.
 7. 10. עד פרסום התוצאות על ידי רמ”ד תעסוקה, כל הנוכחים מתחייבים לשמור על זהות הזוכה בסוד.

יב) במידה ולא ימצא מועמד מתאים למכרז, המכרז ייפתח שוב לתקופה של 5 ימי עסקים.

יג) בתקופה בה מכרז אינו מאויש, בעל האחריות הישירה לאותו תפקיד הוא ממלא המקום.

יד) במידה והזוכה במכרז מחליט לעזוב את תפקידו בטרם תום תקופת העסקתו (ובלא שהתחרט בתקופת החפיפה) ממניעים שלא אושרו ע”י ועדת ביקורת ויו”ר אסר”ן – ישלם קנס העומד על שליש מהשכר החודשי שלו (המקסימאלי המוגדר בהגדרת התפקיד). במידה ולא ישלם את חובו- לא יוכל להגיש מועמדות למשרות המוצעות באתר למשך שנתיים.

טו) במידה והעובד מבקש להודיע על פיטוריו, עליו להודיע לוועדת ביקורת וליו”ר אסר”ן לפחות חודש מראש.

טז) במידה ונבצר מהמועמד להגיע למכרז – עליו להודיע עד 48 שעות (מלבד מקרים פרטניים המאושרים על ידי ועדת ביקורת) טרם קיום המכרז לרמ”ד תעסוקה. קיום המכרז, דחייתו, או פתיחתו מחדש-מאושר אך ורק ע”י ועדת ביקורת.

4. בחירת יו”ר:

 • א) האחריות לביצוע מכרז היו”ר (עמידה בזמנים, הגדרת התפקיד, התנהלות הבחירות) היא של מזכ”ל המועצה.
 1. 1. במידה והמזכ”ל רואה לנכון, הוא רשאי למנות שני חברי מועצה שישמשו כוועדת בחירות, ולהם הוא מעביר את האחריות הישירה (או של ועדת בחירות שתמונה מתוך המועצה).
 2. 2. רמ”ד תעסוקה אחראי להתריע 30 ימי עבודה לפני מועד קיום מכרז יו”ר. ולוודא כי המועצה קיימה ישיבה בה אושרו הגדרת התפקיד ולוח הזמנים.
 3. 3. רמ”ד תעסוקה מחוייב להגיע לישיבת המועצה, לפרוס מולה את הלו”ז לכל תקופת המכרזים ולוודא היענות נציגים.
 • ב) משך הכהונה וחפיפה:
  1. 1. משך כהונתו של היו”ר לא תעלה על 13 חודשים ולא תפחת מ-11 חודשים.
  2. 2. העברת התפקיד תעשה בין 1/6-30/7 של אותה השנה.
  3. 3. משך תקופת החפיפה יהיה 20 ימי עסקים.
  4. 4. במהלך תקופת החפיפה, היו”ר היוצא אחראי על כל קבלת ההחלטות הארגון מלבד מכרזים לבעלי תפקידים.
  5. 5. במהלך החפיפה היו”ר היוצא מחויב להעביר ליו”ר הנכנס תיק חפיפה (כולל פגישה רשמית למעבר על התיק) וישיבה עם בעלי התפקידים. כמו כן, היו”ר הנכנס יחויב להיות נוכח בישיבה הראשונה של המועצה הנכנסת.

 

 • ג) תקופת הבחירות: פתיחת המכרז תעשה לא יאוחר מעשרה שבועות לפני סוף סמסטר אביב של אותה שנה.
 • ד) משכורת:
  1. 1. משכורת גלובלית על סך 116 שעות חודשיות בשכר סטודנט ליו”ר אסר”ן. בנוסף, היו”ר יחויב להגיש לוועדת ביקורת דו”ח פעילות חודשי.
  2. 2. כל העלאה בסכום זה דורשת את אישור ועדת הכספים של המועצה וועדת ביקורת.

 

 • ה) הגשת מועמדות:
  1. על המועמד להגיש מצע שיפורסם לכלל הסטודנטים במהלך שבוע התעמולה.
 • ו) תעמולה ומעמת (דיבייט):
  1. 1. על התעמולה להמשך לפחות 5 ימי עבודה.
  2. 2. בזמן התעמולה (ולפני העימות בין המתמודדים-הדיבייט) המועמדים רשאים לשוחח עם הסטודנטים בפקולטה, ובכללם גם עם חברי הנהלת ומועצת אסר”ן על מנת לגבש נושאים למצע ולדיון בדיבייט.
  3. 3. מרגע סיום הדיבייט-חל איסור על המועמדים ליצור קשר עם בעלי זכות ההצבעה (אלא אם מדובר כמובן על נושאים אישיים, שאינם קשורים למכרז), על מנת למנוע מצב של הטיית המכרז.
  4. 4. חובת נוכחות במהלך הדיבייט חלה על כל חברי המועצה, ההנהלה וועדת ביקורת.
  5. 5. כל מועמד לתפקיד יו”ר יקבל תקציב של עד 100 ₪ (עד 5 מועמדים. מעל 5 מועמדים התקציב יקטן ל-עד 50 ₪), לשם הוצאות תעמולת בחירות, על פי חשבוניות אותן יציג לוועדת הביקורת ומזכ”ל המועצה, עד יום לפני הדיבייט.
 • ז) ההצבעה:
  1. 1. ההצבעה תתבצע בבחירות כלליות על ידי כלל הסטודנטים החברים באסר”ן, ובפיקוח ועדת ביקורת בלבד!
   1. – ההצבעה תיערך לא יאוחר מה-25.5, בתאריך שיפורסם לפחות 30 ימים מראש. ההצבעה תיערך בקלפיות שיוצבו בפקולטה למדעי הבריאות ובנוסף אסר”ן רשאית להציב קלפי בקמפוס המרכזי בו לומדים סטודנטים החברים באסר”ן.
   2. – המועמד שיקבל את מרב הקולות – הוא זה שיבחר.
  2. 2. במצב של אי הכרעה (כלומר, שוויון קולות בין המועמדים)- ההכרעה תתבצע על ידי חברי מועצת אסר”ן בלבד.
   1. – במידה של שוויון קולות בהצבעת מועצת אסר”ן-יתקיימו ראיונות אישיים למועמדים ולאחריהם הצבעה חוזרת על ידי חברי המועצה.
   2. – כל מועמד זכאי לחצי שעה במעמד הראיונות.
 1. 3. במידה ויש מועמד יחיד-תתקיים הצבעת אמון (בעד/נגד).
 2. 4. במקרה ואין מועמדים לתפקיד – המכרז ייפתח לתקופה נוספת של חמישה ימי עבודה. אם בסיומם אין מועמדים- סיו”ר יוצא ישמש כיו”ר בפועל בכפוף להסכמתו. במידה וסירב, מזכ”ל המועצה ישמש כיו”ר בפועל לתקופה של 30 ימי עבודה, שלאחריהם ייפתח המכרז שוב וחוזר חלילה.
 • ח) דרישות התפקיד:
  1. – סטודנט חבר אסר”ן.
  2. – סטודנט מרפואה בשנים הקליניות (ד’-ו’). ניתן להגיש מועמדות בין השנים ג’-ה’.

 

 1. 5. בחירת סיו”ר:
 • א) אחריות ישירה: האחריות לביצוע מכרז הסיו”ר (עמידה בזמנים, הגדרת התפקיד, התנהלות הבחירות) היא של המזכ”ל.
 • ב) המזכ”ל יעבוד עם הסיו”ר היוצא בקביעת הגדרות התפקיד.
  *אחריות רמ”ד תעסוקה להתריע מספיק זמן מראש בפני הסיו”ר היוצא והמזכ”ל לביצוע הגדרת תפקיד לסיו”ר.
 • ג) משך הכהונה וחפיפה:
 1. – משך כהונתו של הסיו”ר לא יעלה על 13 חודשים ולא יפחת מ-11 חודשים.
 2. – משך החפיפה 10 ימי עסקים.
 • ד) תקופה הבחירות:
 1. – פתיחת המכרז לפחות 7 ימי עסקים לפני סיום מכרז היו”ר לאותה שנה.
 • ה) התנהלות מכרז והצבעה:
 1. 1. בחירה על ידי 4 חברי מועצה (לפחות ובתנאי שיהיה מספר אי-זוגי של בעלי זכות בחירה) ויו”ר נכנס ברוב קולות.
 2. 2. המכרז יתנהל בהתאם לאמור בסעיף 3.יא “התנהלות מכרז בעלי תפקידים”.
 3. 3. חלוקת הזמנים בראיונות – לכל מועמד 30 דקות: 5 דקות להצגה עצמית, 10 דקות להצגת תכנית עבודה, 10 דקות לשאלות הנוכחים במכרז (נציגי המועצה וועדת ביקורת) ו-5 דקות לסיכום.
 4. 4. ניהול ההצבעה על ידי ועדת ביקורת.
 •  ו) דרישות התפקיד:
 1. סטודנט חבר אסר”ן, משנה ב’ ומעלה.

 

 1. 6. בחירת מזכ”ל:
 • א) אחריות ישירה: האחריות לביצוע בחירות למזכ”ל העמותה היא באחריות ועדת ביקורת (עמידה בזמנים, הגדרת התפקיד, התנהלות הבחירות).
 • ב) משך הכהונה וחפיפה:
 1. 1. משך כהונתו של המזכ”ל לא יעלה על 13 חודשים ולא יפחת מ-11 חודשים.
 2. 2. משך תקופת החפיפה יהיה 5 ימי עסקים.
 3. 3. במהלך תקופת החפיפה, המזכ”ל היוצא אחראי על כל קבלת ההחלטות הארגון שקשורות לתפקידו.
 • ג) תקופת הבחירות:
 1. – ההצבעה למזכ”ל תעשה בישיבת המועצה הראשונה של המועצה הנכנסת לאותה שנה (לא בסדנת ההיכרות, אלא בישיבה הראשונה).
 • ד) שכר:
 1. 1. המזכ”ל לא רשאי לקבל תשלום על תפקידו.
 2. 2. היו”ר רשאי להעניק למזכ”ל תגמור שנתי של עד 1000 ₪, על ניהול הישיבות, בכפוף לאישור ההנהלה וועדת ביקורת.
 • ה) הגשת מועמדות:
 1. – כל חברי המועצה הנכנסת רשאים להגיש מועמדות לתפקיד המזכ”ל.
 • ו) ההצבעה:
 1. 1. יש צורך בנוכחות של לפחות 70% מחברי המועצה וברוב רגיל (מעל 50% מהמצביעים) על מנת לבחור מזכ”ל.
 2. 2. בחירות חשאיות על ידי כלל חברי המועצה.
 3. 3. במקרה ומדובר במועמד יחיד לתפקיד, חברי המועצה יכולים להביע התנגדות למועמד הנבחר בפני ועדת ביקורת למשך 3 ימים מבחירתו וועדת ביקורת יכולה לשקול לפסול את המינוי.
 4. 4. במקרה ולא הייתה התנגדות חריגה (על פי שיקול ועדת הביקורת) – המועמד יקבלו על עצמם את תפקיד המזכ”ל.
 5. 5. ניהול ההצבעה על ידי ועדת ביקורת.
 • ז) דרישות תפקיד:
 1. 1. סטודנט חבר אסר”ן.
 2. 2. חבר במועצת אסר”ן.

 

 1. 7. בחירת ועדת ביקורת:
 • א) אחריות ישירה: האחריות לביצוע בחירות לוועדת ביקורת היא באחריות המזכ”ל (עמידה בזמנים, הגדרת התפקיד- יחד עם ועדת הביקורת הנוכחית, התנהלות הבחירות).

*אחריות רמ”ד תעסוקה להתריע מספיק זמן מראש בפני המזכ”ל לקיים ישיבה בה יאושר לוח הזמנים.

 • ב) משך הכהונה וחפיפה:
  1. 1. משך כהונתו של חבר של ועדת ביקורת לא יעלה על 13 חודשים ולא יפחת מ-11 חודשים.
  2. 2. משך תקופת החפיפה יהיה 3 ימי עסקים.
  3. 3. במהלך תקופת החפיפה, ועדת הביקורת היוצאת אחראית על כל קבלת ההחלטות הקשורות לתפקידה בארגון.
 • ג) תקופת הבחירות:
  • – תבוצע לפי סעיף 3, נוהל מכרז בעלי תפקידים.
 • ד) שכר:
  1. 1. חברי ועדת ביקורת לא רשאים לקבל תשלום על תפקידם.
  2. 2. חברי ועדת ביקורת יתוגמלו בסך 1000 ₪ על עבודתם במהלך כהונתם. כמו כן, יתוגמלו בהטבות השונות המוצעות לחברי מועצת אסר”ן.
 • ה) הגשת מועמדות:
  1. – תבוצע לפי סעיף 3, נוהל מכרז בעלי תפקידים.
 • ו) התנהלות המכרז וההצבעה:
  1. 1. התקן הוא ללפחות שני חברי ועדת ביקורת ולא יותר משלושה.
  2. 2. ניהול ההצבעה על ידי מזכ”ל המועצה. במקרה של אי יכולת המזכ”ל לנהל את ההצבעה מחשש לניגוד אינטרסים – ימלא את מקומו חבר מועצה.
  3. 3. במכרז רשאים להצביע אך ורק חברי מועצה. כלומר, לא יו”ר או סיו”ר.
  4. 4. ההצבעה תתבצע ע”י לפחות 3 חברי מועצה ולא יותר מ-5 (כולל מזכ”ל. כלומר מזכ”ל ולפחות 2 חברי מועצה ולא יותר מ-4).
  5. 5. אם במכרז משתתף חבר ועדת ביקורת מכהן, הוא אינו יכול לקחת חלק בניהול המכרז.
 • ז) דרישות תפקיד:
  1. – סטודנט חבר אסר”ן.
 1. 8. בחירת ראשי מדור או רכזים:
 • א) אחריות ישירה: יו”ר המכרז יהיה יו”ר אסר”ן או סיו”ר אסר”ן.
 • ב) משך הכהונה וחפיפה:
 1. 1. משך כהונתו של רמ”ד או רכז לא יעלה על 13 חודשים ולא יפחת מ-11 חודשים.
 2. 2. משך תקופת החפיפה יהיה 10 ימי עסקים.
 3. 3. במהלך תקופת החפיפה, הרמ”ד או הרכז היוצא אחראי על כל קבלת ההחלטות הקשורות לתפקידו בארגון.
 • ג) תקופת הבחירות:
 1. – תבוצע לפי סעיף 3, נוהל מכרז בעלי תפקידים.
 • ד) שכר:
  לפי דו”ח שעות חודשי, המוגש ליו”ר/סיו”ר אסר”ן וכמוגדר בהגדרת התפקיד.
 • ה) הגשת מועמדות והתנהלות המכרז:
  1. 1. תבוצע לפי סעיף 3.יא, נוהל מכרז בעלי תפקידים.
  2. 2. במכרז חובת הנוכחות תהיה על: נציג ועדת ביקורת ובעלי זכות הבחירה (2 חברי מועצה ויו”ר/סיו”ר אסר”ן). רצוי לזמן למכרז גם את הרמ”ד/הרכז היוצא על מנת שישתתף בדיון ויביע את דעתו לגבי המועמדים, אך חשוב להדגיש כי הרמ”ד/הרכז היוצא אינו בעל זכות בחירה.
 • ו) ההצבעה:
  1. – ההצבעה תתבצע על ידי 3 בעלי זכות בחירה (כלומר – 2 חברי מועצה ויו”ר/סיו”ר אסר”ן).
 • ז) דרישות התפקיד:
  1. 1. סטודנט חבר אסר”ן.
  2. 2. דרישות המוגדרות בהגדרת התפקיד.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרמ”ד תעסוקה,

 

טל שטרית

Asran.job@gmail.com

או לדף יצירת קשר עם רמ”ד תעסוקה

תעסוקה

שימו לב! התעדכנות בזמני הגשת מועמדות, זמני ראיונות וזמני סגירת וקיום מכרזים היא באחריות המועמד! יש להתעדכן בלוח המשרות מדי יום.

אין להסתמך על מערכת התראת ההודעות, מטרתה היא לסייע אך אינה מהווה תחליף להתעדכנות עצמית!

שימו לב!! במידה ולא עולות המשרות באופן מיידי יש לרענן את העמוד (F5)

שנה גודל פונט
ניגודיות גבוהה